Taisyklės

Taisyklės

Šias Taisykles sukūrė tinklapio TavoVairavimoMokykla.lt administracijos, jos galioja kiekvienam Vartotojui, naudojančiam Tinklapio paslaugomis ir norinčiam paskelbti informaciją arba savo nuomonę bet kuriame skyriuje. Taisyklių privaloma laikytis be išlygų.Nei Vartotojai nei mokyklos atstovai, nei juos atstovaujantys, asmenys negali iš Tinklapio administracijos reikalauti pašalinti bet kurį Komentatoriaus Komentarą, jeigu jis atitinka Taisykles.

Tinklapio administracija neatsako už jokią Komentarų ar kitų Tinklapio Vartotojų veiksmų padarytą  materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti fiziniai ar juridiniai asmenys.

Vairavimo mokyklos atstovas/-ai prisiima atsakomybę už šiame tinklapyje paskelbtos informacijos teisingumą ir tikslumą.

Vairavimo mokyklos atstovas/-ai patys savarankiškai privalo susitarti ir gauti leidimą suderinant skelbiamą turinį su fiziniais asmenimis pvz. vairavimo instruktoriumi.

Tinklapio administratorius pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo pakeisti taisykles bet kuriuo metu. Naujos taisyklės įsigalioja iškart jas paskelbus svetainėje.

Bendrosios naudojimosi puslapiu taisyklės >>

 

Tinklapio naudojimo taisyklės

Bendrosios nuostatos:

Atsiliepimų ir vairavimo mokyklų reitingų svetainėje www. (toliau: Tinklapyje) Vartotojas  turi teisę pareikšti savo nuomonę, paskelbti savo komentarą, reitinguoti vairavimo mokyklas ir instruktorius.

Kiekvienas Vartotojas, nusprendęs paskelbti savo atsiliepimą, privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis.

Komentaro (atsiliepimo) Patalpinimas Tinklapyje reiškia, jog Vartotojas, parašęs atsiliepimą, susipažino ir besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis.

Neperskaitęs šių Taisyklių, tačiau paskelbęs savo komentarą Tinklapyje, Vartotojas bus laikomas su jomis susipažinęs, todėl laikomas atsakingu už savo Komentarą.

1. Komentaro samprata.1.1 Tinklapio komentaras – tai Vartotojo nuomonės pareiškimas tam tikru klausimu Tinklapio Komentavimo skiltyje, kuriai šis komentaras yra skirtas (toliau: Komentaras).

1.2 Publikavimas – tai Komentaro įrašymas į Tinklapio duomenų bazę (toliau: Publikavimas) ir paskelbimas neribotam laikui.

2. Komentaro rašymas ir Paskelbimas.

2.1 Teisę Tinklapyje rašyti Komentarą turi bet kuris Vartotojas.

2.2 Rašydamas Komentarą, Vartotojas privalo nurodyti savo el.pašto adresą ir vardą. Įvedus neveikiantį el.pašto adresą  Komentaras gali būti neskelbiamas.

2.3 Prieš paskelbdamas Komentarą, Vartotojas privalo susipažinti su Tinklapio Taisyklėmis,  ir kurios yra neatsiejama Komentaro Paskelbimo Tinklapyje ir Reitingavimo proceso dalis.

2.4 Vartotojui draudžiama Skelbti tą patį Komentarą kelis kartus iš eilės ar rašyti daugiau nei 4 skirtingus Komentarus tam pačiam Komentavimo Objektui.

2.5 Vartotojas, parašęs Komentarą ir nusprendęs jį Paskelbti Tinklapyje, tampa to Komentaro autoriumi (toliau: Komentatoriumi).

2.6 Komentatorius prisiima visą atsakomybę už visą paskelbtą savo Komentaro turinį.

2.7 Šių Taisyklių neatitinkantis Komentaras gali būti pašalintas iš Tinklapio, vienašališku Tinklapio administracijos sprendimu.

  1. Reikalavimai ir taisyklės Komentaro turiniui.

3.1 Komentaro tekste draudžiami įžeidžiantys, skatinantys smurtą, rasistinio, pornografinio pobūdžio, mažumas diskriminuojantys ir kiti Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintus įstatymuose bei su jais susijusiuose teisės aktuose nurodyti įžeidžiančio turinio komentarai.

3.2 Komentaro tekste negalima rašyti necenzūriniai žodžių, raidžių kombinacijų kuriuos galima traktuoti kaip tokio žodžio išraišką.

3.3 Komentaruose negalima reklamuoti įmonių paslaugų. Apie Komentaro tinkamumą kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia Tinklapio administracija.3.4 Komentatoriui draudžiama skelbti pasikartojantį tekstą.

3.5 Komentatoriui draudžiama savo Komentare talpinti kitų tinklapių nuorodas.

3.6 Komentarai, parašyti didžiosiomis raidėmis šalinami.

3.7 Komentaras kuris nesusijusį nei su Komentavimo Objektu, nei su kitais to Komentavimo Objekto Komentarais šaliname be įspėjimo.

3.8 Komentatorius turi teisę cituoti kitus informacijos šaltinius, tačiau tik tokiu atveju jei yra gavęs šaltinių sutikimą.3.9 Šių Taisyklių 3.8 punkte minimą šaltinio sutikimą Komentatorius privalo gauti savo iniciatyva.

Teksto citavimas patvirtina, jog Komentatorius tokį sutikimą gavo arba turi teisę cituoti pagal 3.8 punkte minimo šaltinio taisykles ir nuostatus.

3.10 Tinklapio administracija Komentarų tekstų necenzūruoja ir neredaguoja. Tinklapyje Komentaras visą laiką Publikuojamas toks pat kokį jį paskelbė Komentatorius, todėl jis yra vienintelis teisėtas to Komentaro autorius.

  1. Reikalavimai bei apribojimai Komentarui ir jo apimčiai.

4.1 Rekomenduojame Komentarą Tinklapyje rašyti vadovaujantis gramatikos, skyrybos ir stilistikos taisyklėmis.
4.2 Tinklapio administracija pasilieka teisę bet kuriuo metu netinkamo turinio Komentarą vienašališku sprendimu pašalinti iš Tinklapio. Pasikartojus Vartotojo veiksmas skelbiant netinkamą turinį, Tinklapio administracija turi teisę imtis atsakomųjų veiksmų prieš pakartotinį pažeidimą padariusių Vartotoją.

4.3 Tinklapio administracija pasilieką teisę Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus iš karto ištrinti, esant reikalui dėl jų kreiptis į teisėsaugos institucijas.

4.4 Komentaro ilgis nėra ribojamas, tačiau pasikartojantis, nerišlus tekstas komentare gali būti pašalinti vienašališku Tinklapio administracijos sprendimu.

  1. Iliustracijos Komentarams.

5.1 Atskiras Komentaras jokių iliustracijų neturi.

  1. Komentaro patvirtinimas Publikavimui.

6.1 Komentaras yra Paskelbiamas iš karto, arba kai jį patvirtina Tinklapio Administratorius.

6.2 Komentatoriaus patvirtinimu, jog jis tikrai nori Publikuoti savo parašytą Komentarą laikomas mygtuko „Rašyti“ paspaudimas.

  1. Komentaro saugojimas.

7.1 Publikuotas Komentaras tampa susietas su tuo Komentavimo Objektu, kuriam tas Komentaras ir buvo skirtas.

7.2 Visi Komentarai Tinklapio duomenų bazėje yra laikomi neribotą laiką, jeigu tai leidžia galimybės.

7.3 Pašalinus šių Taisyklių 7.1 punkte paminėtą Komentavimo Objektą, kartu pašalinami ir visi jo Komentarai.

7.4 Tinklapio administracija neprisiima atsakomybės jei dėl techninių priežasčių komentaras

  1. Puslapio privatumo politika Komentarams.
  1. 1 Tinklapio administracija saugo Komentatoriaus privatumą ir jo duomenų neatskleidžia tretiesiems asmenims išskyrus tuos atvejus kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.
  2. Tinklapio privatumo politika Komentarams.

Baigiamosios nuostatos:

Nei Komentatorius, nei bet koks kitas Vartotojas neturi teisės iš Tinklapio administracijos reikalauti ištrinti bet kurį to Komentatoriaus Komentarą, jeigu jis atitinka šias Taisykles.

Tinklapio administracija netikrina ir neatsako už Komentatorių paskelbtos informacijos turinį. Už paskelbtą nuomonę, atsako Vartotojas palikęs Komentarą.

Tinklapyje Vartotojų pateikti Komentarai yra laisvas jų asmeninės nuomonės išreiškimas. Tinklapio Administracija niekaip neatsako už Vartotojų paskelbto turinio teisingumą. Tinklapio administracija neatsako už jokią Komentarų ar kitų Vartotojų veiksmų padarytą  materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti fiziniai ar juridiniai asmenys dėl Tinklapyje paskelbtos informacijos.

Komentatorius nėra atsakingas už kitų vartotojų paliktus Komentarus, atsakančius į jo Komentarą,  kai jie pažeidžiančia šias Taisykles.

Tinklapio administracija pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo keisti šias taisykles savo nuožiūra. Naujos taisyklės įsigalioja nuo Iš karto paskelbus Tinklapyje.

Bet koks šių Taisyklių kopijavimas, panaudojimas ar pritaikymas kitose interneto svetainėse privalo būti suderintas su Tinklapio administracija.

Jei turite klausimų ar pasiūlymų, susisiekite su tinklapio administratoriumi elektroniniu paštu adresu: info@TavoVairavimoMokykla.lt

.
Eiti prie įrankių juostos